ABM Group

geodeta, usługi geodezyjne

Jeżeli szukasz geodety

do zadań typowych, takich jak:
 • wykonanie mapy do celów projektowych,
 • podział nieruchomości,
 • wyznaczenie granic działki,
 • zinwentaryzowanie budynku,
 • zinwentaryzowanie przyłącza gazu/wody/prądu.
lub do zadań nietypowych jak:
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • odszukanie i lokalizacja działek w terenie,
 • inwentaryzacja majątku nieruchomości rodzinnych,
 • sprawdzenie ustaleń gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub opracowania dokumentacji do zmiany tej klasyfikacji,
 • pomoc przy przeprowadzeniu postepowań administracyjnych w sprawach rozpatrywanych przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dobrze trafiłeś. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji: sprawdź naszą ofertęskontaktuj się z nami.


nasza firma

W firmie ABM Group sp. z o.o. działamy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym kierunkiem działania i rozwoju jest szeroko pojęta INNOWACYJNA CYFRYZACJA danych. Dziedziny takie jak Geodezja i Kartografia, Architektura, Prawo, Administracja, Planowanie Przestrzenne oraz wiele innych wymagają integracji zasobów informacji. Pierwszym krokiem zmierzającym w tym celu jest cyfryzacja zasobów, drugim integracja systemów a trzecim harmonizacja danych.

Inteligentna firma to e-firma – gdzie pod tym hasłem realizujemy na zlecenie, w całości lub części, procesy przekształcania Firmy z zarządzanej w sposób standardowy do zarządzania w sposób innowacyjny.

Projekty przez nas wykonywane cechuje pełna zgodność z normami prawnymi oraz standardami technicznymi i zawodowymi, właściwymi dla zakresu realizowanych prac. W toku realizacji poszczególnych etapów wdrażamy procedury zgodne z metodologią PRINCE2.

Powierzone zadania wykonujemy solidnie, szybko i profesjonalnie wykorzystując najnowocześniejsze dostępne w świecie techniki i technologie. Gwarantujemy zachowanie w tajemnicy powierzonych informacji, posiadamy wieloletnie doświadczenie w przetwarzaniu danych osobowych w tym majątkowych mieszkańców całych miast, gmin, powiatów - na zlecenie organów administracji publicznej.

nasza specjalizacja

Geomatyka i geodezja
Cyfrowe Bazy Wiedzy

pozyskiwanie, przetwarzanie, udostępnianie danych oraz informacji geoprzestrzennych

 • EGiB − modernizacje ewidencji gruntów i budynków, w tym ustalenia przebiegu granic działek, pozyskanie i weryfikacja danych dotyczących budynków i lokali.
 • Klasyfikacja − opracowanie operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla użytków rolnych i leśnych.
 • Linia brzegowa − opracowanie zgodnie z ustawą "Prawo wodne" projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
 • BDOT, GESUT − przetwarzanie analogowej mapy zasadniczej do postaci obiektowej, transformacja danych z postaci wektorowej do postaci obiektowej, generowanie plików GML.
 • Opracowania jednostkowe − rozgraniczenia nieruchomości, podziały, wznowienia i ustalenia granic działek, mapy do celów sądowych, wyrysy z map ewidencji gruntów, badania stanów prawnych i ksiąg wieczystych, projekty rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami.
 • Outsourcing dla PODGiK − poprzez nowoczesne systemy teleinformatyczne − zdalny sposób obsługi PODGiK a w szczególności aktualizacja obiektowej mapy zasadniczej.

e-firma
Inteligentna firma

nowoczesne technologie i sposoby zarządzania firmą

 • Cyfrowe Biuro (CB) − skanowanie dokumentów (również zniszczonych, które przed skanowaniem są poddane procesowi rewitalizacji) wraz z nadaniem kodów kreskowych jednoznacznie identyfikujących materiał skanowany (A4-A0), katalogowanie dokumentów. Na życzenie klienta skanowane dokumenty mogą zostać zniszczone.
 • e-Zasoby Wiedzy (e-ZW) − rejestrowanie zeskanowanych dokumentów oraz tworzenie baz danych w dedykowanym, profesjonalnym oprogramowaniu, szybki dostęp do dokumentu/pliku, również zdalny - wyszukiwanie dokumentu po określonych atrybutach wraz z podaniem miejsca jego przechowywania. Udostępnianie zarchiwizowanych dokumentów.
 • Molekuły Informacji (MI) − tworzenie z zeskanowanych dokumentów edytowalnych plików w formatach wskazanych przez klienta, pozyskanie tekstu, wektora, transformacja, generowanie, kalibracja wskazanych plików. Pozyskiwanie treści niosących istotne informacje z punktu widzenia potrzeb klienta.

oferta − usługi geodezyjne

Wznowienie znaków granicznych

wykonuje się w sytuacji, gdy na gruncie istniały znaki graniczne (graniczniki), ale uległy zniszczeniu bądź przemieszczeniu − mogą być one wznowione.

Ustalenie przebiegu granic działek

wykonuje się w celu odtworzenia granic nieruchomości w sytuacji, kiedy brak jest źródłowych dokumentów geodezyjnych, które dotyczą przedmiotowego odcinka granicy lub gdy zawarte w dokumentacji dane są niewiarygodne.

Inwentaryzacja powykonawcza

budynków, przyłączy − wykonuje się w przypadku wszystkich budynków, które wymagały uzyskania pozwolenia na budowę oraz przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, elektroenergetycznego oraz innych urządzeń podziemnych.

Podział nieruchomości

wykonuje się m.in. w celu wyjścia ze współwłasności, podziału działki pod budownictwo jedno- i wielorodzinne, podział gospodarstwa rolnego z przyczyn spadkowych, wydzielenia dróg, zapewnienia dostępu do drogi publicznej i wielu innych celów, w tym dla potrzeb postępowań sądowych.

Scalenie i podział nieruchomości

wykonuje się przede wszystkim dla celów budownictwa jedno- lub wielorodzinnego. Wymaga współdziałania geodety oraz rzeczoznawcy majątkowego, co podnosi koszty. Jeśli będzie to możliwe, doradzimy jak je zoptymalizować.

Mapa do celów prawnych

wykonuje się w sprawach wieczysto-księgowych, a także kiedy chodzi o przeniesienie własności (wykupu lub wywłaszczenia) nieruchomości. Wykonuje się je także w postępowaniach o stwierdzenie zasiedzenia czy ustalenie służebności gruntowych.

Mapa do celów projektowych

wykonuje się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zatem jeśli planujesz rozpoczęcie inwestycji, która wymaga uzyskania pozwolenia − mapa do celów projektowych będzie niezbędna, bo stanowi załącznik obligatoryjny do składanego wniosku.

Scalenie i wymiana gruntów

to zabiegi zmieniające strukturę własnościową gospodarstw rolnych. Wykonują je starostowie przy pomocy jednostek wykonawstwa geodezyjnego prowadzonych przez marszałków województw.

Rozgraniczenie nieruchomości

wykonuje się w celu ustalenia przebiegu zasięgu prawa własności należnego właścicielom sąsiednich nieruchomości (linii granicznych). Procedura rozgraniczenia prowadzona jest zasadniczo przez sądy, poprzedzona jest postępowaniem administracyjnym, w którym geodeta upoważniony przez wójta ustala przebieg granicy, a w przypadku sporu nakłania stronnych do zawarcia ugody.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

wykonuje się dla gruntów rolnych i leśnych w celu ujawnienia klas bonitacyjnych w ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Ewidencja ta stanowi podstawę wymiaru podatków i świadczeń, w tym podatków rolnego i leśnego. Faktyczna klasa gruntu może się różnić od zapisanej w EGiB z uwagi na zmianę przepisów i stanu wiedzy od lat 50-60 ubiegłego stulecia, a także wpływu działalności człowieka.

Inwentaryzacja zieleni wysokiej

Ochrona środowiska staje się coraz ważniejsza we współczesnym świecie, i w przypadku rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, naliczana jest opłata za wycinkę drzew. Opłata, nierzadko zaskakująco wysoka, jest uzależniona m.in. od obwodów pni i gatunków istniejącego drzewostanu, który musi zostać wycięty lub może ulec uszkodzenia w toku prac budowlanych.

nasze realizacje

Zrealizowaliśmy i realizujemy wiele dużych projektów dla administracji oraz sektora prywatnego.

nasz zespół

geodeci uprawnieni

klasyfikatorzy gruntów


inżynierowie

informatycy


Kadra kierownicza składa się z dynamicznych i doświadczonych ekspertów. Wzajemne zaufanie, które jest podstawą sukcesów, wymaga od nas otwartości, szczerości i profesjonalizmu. Na poziomie wykonawczym zatrudniamy starannie dobranych fachowców.

Cały zespół działa według wypracowanych zasad:
 • do każdego zadania przygotowujemy się na 100%
 • dbamy o precyzyjny i jasny przepływ informacji klient-wykonawca
 • każde zadanie realizujemy skutecznie

Ponadto jesteśmy silni merytorycznie, rzetelni zawodowo. Terminowo realizujemy projekty oraz elastycznie reagujemy na potrzeby bieżące klienta.

kontakt i praca

Ofertę kierujemy zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców, a także do geodetów chcących nabyć praktykę zawodową niezbędną do uzyskania uprawnień zawodowych pod okiem doświadczonych kolegów.


ABM Group sp. z o.o.

tel. 22 273 61 52

Al. "Solidarności" 75 lok. 9 (klatka A, piętro 1)
00‐090 Warszawa
sekretariat czynny jest w godzinach 9:00 – 14:00

Al. "Solidarności" 60B lok. 90
00‐240 Warszawa
 

startfirmaspecjalizacjaofertarealizacjezespółkontakt i praca
© ABM Group sp. z o.o.